CCR Polska Sp. z o.o.

RODO

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „Rozporządzeniem”), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:
 1. CCR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 124 lok. 18, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000258034, REGON: 140506389, NIP: 5252362047, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.050.000 zł, adres e-mail: biuro@ccr.pl, numer telefonu: +48 22 213 82 00 (zwana Współadministratorem 1),
 2. CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124 lok. 18, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000293907, REGON: 141140967, NIP: 7010123825, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 2.500.500,00 zł, adres e-mail: biuro@ccr.pl, numer telefonu: +48 22 213 82 00, (zwana Współadministratorem 2),
 3. CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124 lok. 18, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300945, REGON:  141308645, NIP: 5213474983, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.000.000 zł, opłacony w całości , adres e-mail: biuro@ccr.pl, numer telefonu: +48 22 213 82 00, (zwana Współadministratorem 3),

zwane dalej Współadministratorami.

 1. Niniejszym informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, że:
 1. Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny Współadministrator 2 i Współadministrator 3;
 2. Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Wspóladministrator 1. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec Wspóladministratora 2 i Współadministratora 3, którzy przekażą Pani/Pana żądanie Współadministratorowi 1, który zrealizuje Pani/Pana żądanie.
 3. Za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny Wspóladministrator 1;
 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@ccr.pl, telefonicznie na numer telefonu: +48 22 213 82 00, lub pisemnie na adres Współadministratorów.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach kontaktowych na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1.  
 1. dostawcom usług prawnych i podatkowo - księgowych wspierających Administratora Danych Osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Administrator Danych Osobowych przechowuje Pani/Pana dane osobowe aż do momentu zakończenia korespondencji bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń bądź do momentu wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratora Danych Osobowych (dane kontaktowe wskazane w pkt 3 powyżej).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu, w jakim Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.