CCR Polska Sp. z o.o.
28 wrzesień 2020

Wytwarzasz odpady? – zweryfikuj odbiorcę

Działalność gospodarcza często wiąże się z wytwarzaniem odpadów, a w konsekwencji z obowiązkami prawnymi związanymi z ich prawidłowym zagospodarowaniem. Na rynku jest wiele podmiotów wspierających wytwórców odpadów w ich zagospodarowaniu, jednak niezależnie od tego czy współpracujemy z firmą, która od lat odbiera od nas odpady, czy wybieramy nowy podmiot, warto poświęcić chwilę na jego weryfikację.

W tym roku jest to szczególne istotne, gdyż podmioty, które do tej pory świadczyły tego rodzaju usługi musiały do 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o dostosowanie zezwoleń odpadowych do obowiązujących przepisów. Obowiązek aktualizacji decyzji dotyczył podmiotów, które dysponowały wydanymi przed 5 września 2018 r.:

  • zezwoleniami w zakresie: zbierania odpadów; przetwarzania odpadów; zbierania i przetwarzania odpadów;
  • pozwoleniami na wytwarzanie odpadów uwzględniającymi zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwoleniami zintegrowanymi uwzględniającymi zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Do spełnienia wymogów nie było konieczne uzyskanie aktualizacji decyzji, a jedynie złożenie wniosku aktualizacyjnego. W sytuacji jego niezłożenia ww. decyzje wygasły po 5 marca 2020 r., a podmioty, które nie złożyły wniosku od 6 marca, nie mogą legalnie prowadzić działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Weryfikacja partnera obowiązkiem przekazującego odpady

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do przekazania odpadów podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia. Nawet jeśli współpracujesz z odbiorcom od lat, możliwe że Twój partner nie złożył wniosku aktualizacyjnego, a więc przekazanie mu odpadów po 5 marca 2020 r. jest postępowaniem niezgodnym z wymaganiami prawnymi. Może to skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Twojej firmy – zarówno wizerunkowymi, jak i finansowymi. W przypadku nieprawidłowego zagospodarowania przekazanych odpadów poprzez składowanie ich w miejscu do tego nieprzeznaczonym zostaną bowiem naliczone opłaty podwyższone w tym zakresie. Są one uzależnione od rodzaju i masy odpadów, ale także od dni nieprawidłowego składowania i mogą osiągać znaczną wysokość.

Przykładowo: za składowanie 1 Mg odpadów opakowaniowych z papieru i tektury w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (poza składowiskiem) przez pełen rok opłata podwyższona wyniesie 68 985 zł.

Co należy sprawdzić?

  • zweryfikować w systemie BDO czy odbierający odpady dysponuje decyzją zezwalającą na zbieranie lub przetwarzanie, a także sprawdzić datę wydania tej decyzji,
  • jeżeli decyzję wydano po 5 września 2018 r., to należy uzyskać od odbierającego skan tej decyzji i zweryfikować, czy firma może przyjmować dany rodzaj odpadu,
  • jeżeli decyzję wydano przed 5 września 2018 r., to należy uzyskać zarówno skan decyzji (i zweryfikować, czy firma może przyjmować dany rodzaj odpadu), jak również poprosić o potwierdzenie złożenia wniosku aktualizacyjnego przez odbierającego w terminie do 5 marca 2020 r. – gwarantuje to, że decyzja nie wygasła i możliwe jest legalne przekazanie odpadów.

Masz pytania dotyczące obowiązków wytwórcy odpadów? Napisz na: srodowisko@ccr.pl