CCR Polska Sp. z o.o.
28 lipiec 2020

Co jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć na temat przejęcia odpowiedzialności za odpady niebezpieczne?

Wytwórcy odpadów zazwyczaj wiedzą, że są odpowiedzialni za prawidłowe zagospodarowanie wytworzonych w trakcie działalności odpadów – nie zawsze jednak mają świadomość, co w praktyce kryje się pod tym sformułowaniem.

Bardzo rzadko wytwórca odpadów samodzielnie prowadzi przetwarzanie odpadów – przeważnie przekazuje je innemu podmiotowi, który zagospodarowuje te odpady, dysponując stosownymi uprawnieniami (chyba że prowadzona przez niego działalność nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu):

  • zezwoleniem na zbieranie odpadów,
  • zezwoleniem na przetwarzanie odpadów,
  • koncesją na podziemne składowanie odpadów,
  • pozwoleniem zintegrowanym,
  • decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
  • zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • wpisem do rejestru BDO w zakresie ustawy o odpadach.

Wówczas przeniesienie odpowiedzialności za odpady następuje w momencie ich przekazania do kolejnego posiadacza (przekazanie do transportu nie zwalnia jeszcze z odpowiedzialności).

Co ważne, do 6 września 2019 roku powyższe zasady dotyczyły wszystkich rodzajów odpadów – po tym terminie wprowadzono jednak dodatkowy zapis, zgodnie z którym wytwórca odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem wytwórców pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) jest zwolniony z odpowiedzialności za swoje odpady dopiero w momencie przekazania ich do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania (procesy odzysku – R – oraz unieszkodliwiania – D – zostały zdefiniowane w załącznikach 1 i 2 do ustawy o odpadach). Wspomnianego przepisu nie stosuje się do:

  • wytwórców odpadów komunalnych,
  • wytwórców odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie, którzy przekazują odpady posiadaczowi odpadów dysponującemu jedną z ww. decyzji lub mającemu wpis do rejestru jako posiadacz prowadzący przetwarzanie odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia (z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach).

Powyższe zapisy skomplikowały sytuację przedsiębiorców, którzy chcąc mieć pewność co do prawidłowego zagospodarowania niektórych odpadów niebezpiecznych, powinni przekazywać je bezpośrednio do przetwarzającego, a w przypadku gdy wysyłają je do innego uprawnionego podmiotu – powinni monitorować, do kogo i za czyim pośrednictwem te odpady trafiają do ostatecznego przetworzenia.

Masz wątpliwości dotyczące przejęcia odpowiedzialności za odpady?

Napisz na: srodowisko@ccr.pl