CCR Polska Sp. z o.o.
22 czerwiec 2020

Jak prawidłowo klasyfikować odpady?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wytwarzają często różne rodzaje odpadów. Wynika to ze specyfiki prowadzonych procesów lub rodzaju świadczonych usług. Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów jest zobowiązany do ich prawidłowego zagospodarowania – aby było to możliwe, należy prawidłowo sklasyfikować wytwarzane odpady. Co ważne – odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację odpadów spoczywa wyłącznie na wytwórcy odpadów, a nie na przejmującym (podmiocie, do którego te odpady są oddawane). Dlatego też klasyfikacji należy dokonywać z pełną świadomością i starannością.

Odpady klasyfikuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Katalog odpadów tworzy:

  • 20 grup odpadów wydzielonych ze względu na źródło powstawania odpadów,
  • podgrupy wydzielone w ramach grup,
  • konkretne rodzaje odpadów.

Rodzaje odpadów oznaczone są sześciocyfrowym kodem, w którym pierwsze dwie cyfry oznaczają grupę, a kolejne dwie podgrupę. Warto zauważyć, że nieodłącznym elementem kodu niektórych odpadów jest symbol „*”, który oznacza, że dany odpad stanowi odpad niebezpieczny. Przy zapisywaniu kodu odpadu nie można pomijać tego symbolu, bo wpływa on na dalsze postępowanie z tym rodzajem odpadu.

Prawidłowa klasyfikacja odpadów przeprowadzona z wykorzystaniem katalogu odpadów powinna przebiegać w następujący sposób:

  • Znając charakter wytworzonego odpadu i okoliczności jego wytworzenia należy sprawdzić, czy odpad można sklasyfikować w jednej z grup od 01 do 12 lub od 17 do 20
  • Jeżeli w obrębie żadnej z powyższych grup nie znaleziono właściwego kodu odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), należy w ten sam sposób sprawdzić, czy odpad można sklasyfikować w kolejnych grupach od 13 do 15.
  • Jeżeli ponownie w obrębie żadnej z powyższych grup nie znaleziono właściwego kodu odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), należy w ten sam sposób sprawdzić, czy odpad można sklasyfikować w ostatniej grupie – 16.
  • Jeżeli nie został odnaleziony właściwy kod, można sklasyfikować odpad w jednej z grup jako inne niewymienione odpady, tzn. pod kodem kończącym się na 99. Może to jednak generować inne problemy, np. trudności ze znalezieniem odbiorcy lub konieczność określenia       składu chemicznego tych odpadów. Warto więc wówczas przeanalizować ponownie katalog odpadów w celu znalezienia takiego rodzaju odpadu, który jest możliwie najbardziej zbliżony charakterem do odpadu wytworzonego.

W powyższych zasadach klasyfikacji uwzględniona jest grupa 20 obejmująca odpady komunalne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przedsiębiorcy wytwarzającego odpady komunalne (np. w stołówce i kuchni dla pracowników, w łazienkach), nie ma potrzeby dokonywania klasyfikacji poprzez wybranie odpowiedniego kodu, ponieważ przedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do segregacji tych odpadów na zasadach analogicznych do gospodarstw domowych i nie musi uwzględniać tych odpadów w swojej ewidencji oraz zbiorczym zestawieniu o odpadach. Dobór odpowiedniego kodu z grupy 20 jest istotny dla podmiotów odbierających odpady komunalne i gospodarujących tymi odpadami.

Masz wątpliwości dotyczące klasyfikacji odpadów?

Napisz na: srodowisko@ccr.pl