CCR Polska Sp. z o.o.
23 listopad 2015

CCR REPACK Polska podwyższa kapitał zakładowy

Zarząd CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A. informuje, iż w celu dostosowania do wymogów art. 27 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 13/06/2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w dniu 30/10/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do poziomu 2.500.500,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i pięćset złotych 00/100) oraz uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki na CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Proces rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym został pomyślnie zakończony. Aktualny KRS można pobrać tutaj