CCR Polska Sp. z o.o.
10 kwiecień 2014

CCR inicjatorem porozumienia w sprawie systemu zbierania i przetwarzania opakowań wielomateriałowych

W dniu 08.04.2014r. z inicjatywy CCR pomiędzy Polską Izbą Gospodarczą „Ekorozwój” a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zawarte zostało porozumienie w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych.

Zgodnie z nową ustawą opakowaniową przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach wielomateriałowych wg wyboru ustawowe obowiązki mogą rozliczyć samodzielnie lub za pośrednictwem porozumień zawieranych z marszałkami województw. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w przedmiotowym zakresie. Więcej informacji znajdą Państwo na www.wielomaterialowka.pl

Porozumienie Pige >