CCR Polska Sp. z o.o.

CCR RELECTRA

CCR RELECTRA to profesjonalna organizacja odzysku przejmująca i realizująca obowiązki wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na teren Polski.

Zgodnie z rejestrem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska CCR RELECTRA obsługuje ponad 20% wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru GIOŚ i korzystających z usług organizacji odzysku.  Od początku istnienia CCR RELECTRA jest najdynamiczniej rozwijającą się organizacją w Polsce pod względem pozyskanych klientów.
Misją CCR RELECTRA jest spełnienie wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu na terenie Polski sprzęt elektryczny i/lub elektroniczny tj.

 • produkujących i wprowadzających sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem,
 • wprowadzających do obrotu pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
 • prowadzących działalność związaną z importem sprzętu,
 • prowadzących działalność związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu.

CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna o kapitale zakładowym 5 000 000 PLN w pełni pokrytym wkładem pieniężnym została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem 0000300945.

Przedsiębiorca, który jako pierwsze ogniwo w łańcuchu dystrybucji na terenie Polski (producent, importer) wprowadza do obrotu urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego (niezależnie od źródła zasilania: gniazdo elektryczne, bateria/akumulator, generator prądu itp.) zobowiązany jest realizować ustawowe obowiązki. Jednym z pierwszych obowiązków jest uzyskanie numeru rejestrowego od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i umieszczanie go na fakturach oraz innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.
Ponadto wprowadzający sprzęt jest zobligowany do:

 • osiągania minimalnych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
 • zawarcia umów z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru GIOŚ, o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu,
 • obliczania i wpłacania należnej opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
 • sporządzania i przedkładania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska okresowych sprawozdań o ilości i masie wprowadzonego sprzętu w imieniu wprowadzającego sprzęt,
 • sporządzania i przedkładania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska okresowych sprawozdań o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu, o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania,
 • zorganizowania systemu zbierania zużytego sprzętu,
 • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Wszystkie wskazane powyżej obowiązki Wprowadzający może realizować za pośrednictwem licencjonowanej Organizacji Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Organizacja wchodzi w prawa i obowiązki Wprowadzającego i ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za ich poprawną realizację.

CCR RELECTRA jest profesjonalnym partnerem w kompleksowej realizacji obowiązków przedsiębiorstw.
Na podstawie zawartej umowy zgodnie z zasadami definiowanymi przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym CCR RELECTRA przejmuje do realizacji ciążące na Wprowadzającym obowiązki. Moment podpisania umowy jest wejściem w prawa i obowiązki Przedsiębiorcy. Oznacza to, iż od tego momentu odpowiedzialność, w tym karno-finansowa, jest wyłącznie po stronie CCR.
Zapraszamy do dołączenia do grona naszych Klientów. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Działem Handlowym (email: handlowy@ccr.pl). Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa atrakcyjną ofertę współpracy.

CCR wszystkim swoim Klientom gwarantuje

 • bezpłatne szkolenie
 • cykliczne newsletter’y z aktualnymi informacjami
 • wsparcie w interpretacji przepisów ustaw
 • konsulting i audyty środowiskowe
 • informatyczne systemy wsparcia CCR NET pozwalające łatwo i szybko raportować oraz uzyskiwać dostęp do wprowadzonych danych
 • możliwość odbioru zużytego sprzętu oraz innych odpadów
 • doświadczenie z rynków międzynarodowych
 • niezależność od dużych podmiotów wprowadzających oraz od firm skupiających się przede wszystkim na gospodarce odpadami

 

Od ponad 20 lat grupa CCR działając w myśl zasady „one stop shopping” oferuje Przedsiębiorcom możliwość kompleksowej realizacji obowiązków Wprowadzającego na terenie Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy prowadzący aktywną działalność operacyjną na terenie całej Unii Europejskiej tylko w zakresie obowiązków Wprowadzającego podlegają pod przepisy ponad 80 aktów prawnych. Rolą CCR jest identyfikacja, zdefiniowanie oraz przejęcie ciążących na Przedsiębiorcach obowiązków. Tego typu rozwiązanie stanowi silne wsparcie dla Przedsiębiorcy, który może się skupić na swojej zasadniczej działalności, mając jednocześnie gwarancję, iż wszystkie jego obowiązki zostaną zrealizowane z należytą starannością i profesjonalizmem.

 • ponad 20 lat doświadczeń na rynkach międzynarodowych
 • możliwość realizacji „pod jednym dachem” wszystkich obowiązków związanych z ochroną środowiska
 • jeden partner – lepsza kontrola przebiegu wszystkich procesów i tym samym wyeliminowanie ryzyka kar finansowych
 • możliwość zawarcia jednej kompleksowej umowy – ujednolicone wszystkie warunki współpracy np. częstotliwość raportowania, rozliczeń finansowych.
 • dedykowany opiekun dla wszystkich zakresów współpracy
 • jednolity system raportowania
 • bezpieczeństwo - na podstawie zawartej z wprowadzającym umowy spółki CCR wchodzą w prawa i obowiązki wprowadzającego, oznacza to, iż w przypadku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania któregokolwiek z przejętych obowiązków wszelkie kary i sankcje finansowe obciążą wyłącznie CCR. RELECTRA posiada zabezpieczony na ten cel kapitał w wysokości 5 mln złotych

Wszystkie spółki CCR w Polsce mają wdrożony system ISO 9001:2008 oraz 14001:2009