CCR Polska Sp. z o.o.

CCR REBAT

Usługa REBAT (oferowana przez CCR Polska Sp. z o.o.) to kompleksowe rozwiązanie w zakresie realizacji obowiązków Wprowadzającego wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Współtworzymy system zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów, dzięki czemu mamy stały dostęp do tych odpadów.
CCR jest partnerem godnym zaufania, posiadającym liczne referencje i rozliczającym ponad 20% podmiotów zarejestrowanych w GIOŚ i korzystających z usług organizacji odzysku. Kwestia bezpieczeństwa w świetle przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach jest szczególnie ważna, gdyż zgodnie z art. 28.2 Ustawy odpowiedzialność z tytułu realizacji ustawowych zadań pozostaje po stronie Wprowadzającego. CCR REBAT to gwarantuje.
CCR Polska Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem 0000258034.

Przedsiębiorca, który jako pierwsze ogniowo w łańcuchu dystrybucji wprowadza do obrotu na terenie Polski jakiekolwiek baterie lub akumulatory bez względu na ich rozmiar, masę, skład chemiczny oraz to czy są wprowadzane niezależnie, czy też jako składowe/przynależne urządzeń lub pojazdów podlega przepisom Ustawy o bateriach i akumulatorach w 24 kwietnia 2009r. W związku z tym jest ustawowo zobligowany do:

 • zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
 • zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory,
 • osiągania minimalnych poziomów zbierania baterii i akumulatorów,
 • sporządzenia i przedłożenia Marszałkowi Województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę, rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej,
 • osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów,
 • zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • realizacji obowiązku organizacji i finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Na podstawie art. 28.1 Ustawy CCR REBAT, przejmuje do realizacji wszystkie obowiązki przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu na terenie Polski baterie lub akumulatory. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W przypadku zainteresowania szczegółami oferty uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym (email: handlowy@ccr.pl). Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa propozycję , która spełni Państwa oczekiwania.
CCR wszystkim swoim Klientom gwarantuje

 • bezpłatne szkolenie
 • cykliczne newsletter’y z aktualnymi informacjami
 • wsparcie w interpretacji przepisów ustaw
 • konsulting i audyty środowiskowe
 • informatyczne systemy wsparcia CCR NET pozwalające łatwo i szybko raportować oraz uzyskiwać dostęp do wprowadzonych danych
 • możliwość odbioru baterii, akumulatorów oraz innych odpadów
 • doświadczenie z rynków międzynarodowych
 • niezależność od dużych podmiotów wprowadzających oraz od firm skupiających się przede wszystkim na gospodarce odpadami

 

Od ponad 20 lat grupa CCR działając w myśl zasady „one stop shopping” oferuje Przedsiębiorcom możliwość kompleksowej realizacji obowiązków Wprowadzającego na terenie Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy prowadzący aktywną działalność operacyjną na terenie całej Unii Europejskiej tylko w zakresie obowiązków Wprowadzającego podlegają pod przepisy ponad 80 aktów prawnych. Rolą CCR jest identyfikacja, zdefiniowanie oraz przejęcie ciążących na Przedsiębiorcach obowiązków. Tego typu rozwiązanie stanowi silne wsparcie dla Przedsiębiorcy, który może się skupić na swojej zasadniczej działalności, mając jednocześnie gwarancję, iż wszystkie jego obowiązki zostaną zrealizowane z należytą starannością i profesjonalizmem.

 • ponad 20 lat doświadczeń na rynkach międzynarodowych
 • możliwość realizacji „pod jednym dachem” wszystkich obowiązków związanych z ochroną środowiska
 • jeden partner – lepsza kontrola przebiegu wszystkich procesów i tym samym wyeliminowanie ryzyka kar finansowych
 • możliwość zawarcia jednej kompleksowej umowy – ujednolicone wszystkie warunki współpracy np. częstotliwość raportowania, rozliczeń finansowych.
 • dedykowany opiekun dla wszystkich zakresów współpracy
 • jednolity system raportowania
 • bezpieczeństwo - na podstawie zawartej z wprowadzającym umowy spółki CCR wchodzą w prawa i obowiązki wprowadzającego, oznacza to, iż w przypadku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania któregokolwiek z przejętych obowiązków wszelkie kary i sankcje finansowe obciążą wyłącznie CCR. RELECTRA posiada zabezpieczony na ten cel kapitał w wysokości 5 mln złotych

Wszystkie spółki CCR w Polsce mają wdrożony system ISO 9001:2008 oraz 14001:2009